Engine Type Engine Fuel Vehicle Date Cc Kw Cv Traction Cylinder / Valve
2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD)
DAUB
Diesel 02/2017- 1968 75 102 Front-Wheel Drive 4 / 4
2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD)
DAUA
Diesel 02/2017- 1968 103 140 Front-Wheel Drive 4 / 4
2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD)
DAVA
Diesel 02/2017- 1968 130 177 Front-Wheel Drive 4 / 4
2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD)
DAUA
Diesel 04/2017- 1968 103 140 All-wheel Drive 4 / 4
2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD)
DAVA
Diesel 03/2017- 1968 130 177 All-wheel Drive 4 / 4
2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD)
DASA
Diesel 08/2017- 1968 90 122 Rear-Wheel Drive 4 / 4
2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD)
DAWA
Diesel 05/2017- 1968 130 177 Rear-Wheel Drive 4 / 4
2.0 TDI RWD (11V, UYB, UYC)
DASB
Diesel 10/2017- 1968 103 140 Rear-Wheel Drive 4 / 4
eTGE (35V, UXB)
EBHA
Electric 07/2018- 100 136 Front-Wheel Drive
Return